Επικοινωνία εικόνα Τεχνική Υποστήριξη εικόνα GreekEnglish
logoεικόνα Εταιρεία εικόνα Λύσεις εικόνα Νέα
  Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού  
   
εικόνα

Η Archimedia Α.Ε. παρέχει μία σειρά υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων, από τον αρχικό σχεδιασμό, έως την ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη αυτών. Αναπτύσσουμε εφαρμογές λογισμικού που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών μας.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι τα συστήματα και οι εφαρμογές που καλύπτουν Βάσεις Δεδομένων, Εφαρμογές Web, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Κατανεμημένα Συστήματα.

Η Archimedia Α.Ε. χρησιμοποιεί ένα ισορροπημένο κράμα επιχειρηματικών τεχνολογιών και πληροφορικής για να κατανοήσει και να αναπτύξει επιμελώς επιχειρηματικές απαιτήσεις και να παρέχει πρακτικές λύσεις τεχνολογίας ώστε να βοηθήσει τους πελάτες της να εκπληρώσουν τους στόχους των επιχειρήσεών τους. Οι υπηρεσίες ανάπτυξης συστημάτων συμπεριλαμβάνουν:

Αξιολόγηση & Σχεδίαση

Η Archimedia Α.Ε. μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες της να αναπτύξουν μία λεπτομερή αντίληψη των επιχειρηματικών δυνατοτήτων τους, η οποία είναι ένα κρίσιμο πρώτο βήμα για την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. Η εταιρεία μας συνεργάζεται στενά με τους πελάτες της για την αποτίμηση της τρέχουσας υποδομής και των πόρων τους και να κατανοήσει πλήρως τις άμεσες ανάγκες και τους μακροπρόθεσμους στόχους τους, καθώς και τη θέση τους στον ανταγωνισμό και το λειτουργικό και τεχνικό περιβάλλον τους. Μόλις εντοπιστούν και καθοριστούν οι αντικειμενικοί επιχειρηματικοί στόχοι ενό πελάτη, ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης καθορίζεται. Η επιτυχία και τα πλεονεκτήματα του έργου αξιολογούνται και ταυτόχρονα καθορίζονται και τεκμηριώνονται ο σκοπός του έργου, ο προϋπολογισμός και ένα λεπτομερή πλάνο εργασιών.

Καθορισμός Απαιτήσεων Χρήστη & Επιχειρήσεων

Η Archimedia Α.Ε. μπορεί να καθορίσει με ακρίβεια και ασφάλεια τις λειτουργικές επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις χρήστη και να δημιουργήσει μια συμπαγή καταγραφή των προδιαγραφών του έργου, έτσι ώστε να είναι ανεξάρτητες από την επιλογή της τεχνικής αρχιτεκτονικής του συστήματος. Η προσέγγιση της εταιρείας βασίζεται στον καταμερισμό και την αντιστοίχηση των επιχειρηματικών διαδικασιών (π.χ. με γραφική αναπαράσταση των επιχειρηματικών διαδικασιών και σύλληψη των επιχειρηματικών κανόνων), στο καθορισμό της εμβέλειας του συστήματος (π.χ. όρια του συστήματος, context diagrams, επιχειρηματικές λειτουργίες), στην εφαρμογή σεναρίων χρήσης (use cases) τα οποία εξετάζουν κάθε πιθανή πρόσβαση του χρήστη στο σύστημα, στο καθορισμό του μοντέλου δεδομένων και των επιχειρηματικών κανόνων διαχείρησης των δεδομένων και στον καθορισμό του interface και των διαθέσιμων ενεργειών του χρήστη (π.χ. τρόποι πρόσβασης του χρήστη, λογική του user interface, υλοποίηση πρωτοτύπων που επικυρώνουν τις προδιαγραφές). Οι προδιαγραφές των απαιτήσεων καλύπτουν επίσης σημαντικούς τομείς του συστήματος όπως την ασφάλεια, λειτουργία και απαιτήσεις μεταφερσιμότητας (μη λειτουργικές απαιτήσεις).

Ανάλυση Συστημάτων & Σχεδίαση

Οι κατασκευές μεγάλων Συστημάτων Πληροφορικής προχωρούν μέσα από τα στάδια ανάλυσης απαιτήσεων και εφαρμογής προδιαγραφών σε συγκεκριμένες μεθοδολογίες για την ανάπτυξη της αξιοπιστίας των προδιαγραφών (εκτελέσιμες προδιαγραφές και ανάπτυξη πρωτοτύπων). Η Archimedia Α.Ε. έχει χρησιμοποιήσει για την γραμμή παραγωγής της, τόσο μεθοδολογίες Δομημένης Ανάλυσης όσο και αντικειμενοστραφείς μεθοδολογίες και τρόπους καταγραφής (κατα κύριο λόγο UML). Οι υπηρεσίες σχεδίασης συστημάτων συμπεριλαμβάνουν καθορισμό του συστήματος (π.χ. διαχωρισμός του συστήματος σε αυτόνομες υπομονάδες και τεκμηρίωσή τους, καθορισμός και τεκμηρίωση των διεπαφών μεταξύ αυτόνομων προγραμμάτων, αποφάσεις και τεκμηρίωση συστατικών που έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί και τρίτης κατηγορίας βιβλιοθήκες, επιλογή και τεκμηρίωση νέων συστατικών και βιβλιοθηκών τις οποίες πολλαπλές υπομονάδες του συστήματος θα μοιραστούν), η δημιουργία των πρωτοτύπων interfaces χρήστη και τέλος σχεδιασμός και τεκμηρίωση των αυτόνομων υπομονάδων και των διεπαφών τους.

Μοντελοποίηση Δεδομένων & Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Η Archimedia Α.Ε. συνεργάζεται με τους πελάτες της στη διαδικασία λογικής μοντελοποίησης δεδομένων, η οποία παρέχει μια συστηματική και συνεπή προσέγγιση των επιχειρηματικών κανόνων ενός έργου. Οι ειδικοί στις βάσεις δεδομένων της εταιρείας μας έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται σωστά και γρήγορα τους επιχειρηματικούς κανόνες ενός έργου και να τους μεταφράζουν επακριβώς σε λογικά μοντέλα δεδομένων, χρησιμοποιώντας διαγράμματα Οντοτήτων/Σχέσεων (Entity/Relationship). Η Archimedia Α.Ε. συμμετείχε σε διάφορα έργα βάσεων δεδομένων και έχει μεγάλη εμπειρία στη χρήση των σχεσιακών βάσεων δεδομένων Oracle, SQL Server και Sybase και των εργαλείων τους και σχετικών εργαλείων αναφορών.

Ανάπτυξη Συστημάτων

Η Archimedia Α.Ε. αντιμετωπίζει κάθε έργο ανάπτυξης συστημάτων με το συνδυασμό μεθόδων, εργαλείων και αρχιτεκτονικών τα οποία είναι καταλληλότερα για τον τύπο του έργου που μας έχει ανατεθεί, έτσι ώστε να παρασχεθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο υπηρεσίες πραγματικά προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις ανάπτυξης συστημάτων ακολουθούμε τη μεθοδολογία "καταρράκτη με αναδρομή" για τον κύκλο ζωής του λογισμικού, όπου κάθε φάση έχει καλά καθορισμένα σημεία έναρξης και τέλους με συγκεκριμένα παραδοτέα (π.χ, Μελέτη Σκοπιμότητας, Ανάλυση Απαιτήσεων, Σχεδίαση, Υλοποίηση και Έλεγχος τμημάτων, Ολοκλήρωση και συνολικός Έλεγχος, Παράδοση, Συντήρηση), αλλά αναδρομή σε προηγούμενη φαση είναι επίσης δυνατή για τυχόν βελτιώσεις. Μπορούμε να σχεδιάσουμε, να υλοποιήσουμε και να εγκαταστήσουμε ολοκληρωμένες λύσεις χρησιμοποιώντας σύγχρονες αρχιτεκτονικές εφαρμογών και μεγάλη γκάμα εργαλείων και γλωσσών προγραμματισμού (π.χ. C, C++, C#, Java, Visual Basic, Oracle Developer 2000), γλώσσες scripting (π.χ. Perl, JavaScript, VBScript, VBA, Windows και Unix shell scripting), γλώσσες εφαρμογών Web (π.χ. ASP, JSP, XML, CGI) και τεχνολογίες κατανεμημένων συστημάτων.

Εγκατάσταση & Ολοκλήρωση

Οι υπηρεσίες εγκατάστασης και αναβάθμισης της Archimedia Α.Ε. μπορούν να μειώσουν το κόστος της εφαρμογής τεχνολογίας για τους πελάτες της παρέχοντάς τους αποτελεσματικούς τρόπους χρήσης της υπάρχουσας υποδομής και των δεδομένων τους και να καταστήσουν ικανή την αλληλεπίδραση τους με τα νέα συστήματα. Η Archimedia Α.Ε. υποστηρίζει εκτενώς και προωθεί τη χρήση ανοικτών προτύπων στα συστήματα που εγκαθιστά, καθώς και τη χρήση ενός ευέλικτου συστήματος ρυθμίσεων έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τη μεταφερσιμότητα των προιόντων της. Η εταιρεία παρέχει συμβατές λύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες τους αλλλά μπορεί επίσης να αναλάβει την αναβάθμιση ή μετατροπή των συστημάτων τους.

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Η Archimedia Α.Ε. μπορεί να εξασφαλίσει οτι μετά την ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού πληροφοριακού συστήματος, το προσωπικό μιας εταιρείας εξοικοιώνεται πλήρως με την λειτουργία του συστήματος. Η Archimedia Α.Ε. μπορεί να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στο αρμόδιο προσωπικό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του συστήματος, καθώς επίσης και υπηρεσίες εκπαίδευσης σε συγκεκριμένους τομείς ειδικοτήτων της εταιρείας.

Υποστήριξη, Διαχείριση & Συντήρηση Συστημάτων

Η Archimedia Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης, διαχείρισης και συντήρησης συστημάτων πληροφορικής, που ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις των πελατών της και μπορούν να είναι είτε κατα απαίτηση του πελάτη είτε σε περιοδική βάση.

Ανανέωση Τεχνολογίας και Αναβάθμιση Συστημάτων

Η Archimedia Α.Ε. παρέχει επιθεώρηση και ανάλυση πόρων και τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επιχειρηματικών διαδικασιών, για την υποστήριξη τωρινών και μελλοντικών επιχειρηματικών αναγκών. Η Archimedia Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες αναβάθμισης συστήματος, ολοκλήρωση υπάρχουσας και νέας τεχνολογίας, ανάπτυξη σχεδίων και εργαλείων μετατροπής συστημάτων και ανάπτυξη στρατηγικών χρήσης της Πληροφορικής βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Υποστήριξη Πελατών

Η Archimedia Α.Ε. ακολουθεί μία ευέλικτη, "πελατοκεντρική" προσέγγιση στις υπηρεσίες που παρέχει. Η εταιρεία εστιάζει στην πολιτική ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και στην προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης πρός στους πελάτες της. Συχνά καταλήγει σε στρατηγικές συνεργασίες με πελάτες της για έργα που σχετίζονται με το δικό τους πεδίο δραστηριοτήτων.

     

Εταιρεία

Εταιρικό Προφίλ
Πελάτες
Συνεργάτες
Διαχείριση Ποιότητας

Λύσεις

Προϊόντα
Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού
Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης
Υπηρεσίες Συμβούλων Πληροφορικής
Υποστήριξη Πελατών

Νέα

 

Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας
Χάρτης Περιοχής

© 2013 Archimedia Α.Ε.
Όροι Χρήσης